جمع درباره ی اثبات وجود ازلی گپ میزد

ژنده پوشی طلب برهان کرد

شاعری شعری گفت 

عاشقی آه کشید 

عارفی هو هو کرد


تاجری دست چکش را رو کرد.


شعر از سید حسن حسینی