یه استادی داشتیم که می گفت : اگه خریت هم یهو ترک کنی ک.س.خ.ل می شی.

واقعا حرف عمیقیه!!!